ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ
ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจสอบเอกสารโครงการ
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ NRMS
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ NRMS
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey
วีดีโอสอนการใช้งานระบบ NRMS
ขั้นตอนการตอบคำถาม/ดำเนินการ
ค้นหาโครงการวิจัย
FAQ เสนอขอฯ ปี 2562
   
 
รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Google Chrome
 
ประกาศข่าว
 
รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง... [10 กันยายน 2563]
ข้อมูลผู้ประสานงาน ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงว... [24 สิงหาคม 2563]
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 "แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบ... [24 สิงหาคม 2563]
ประกาศโครงการมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์... [6 สิงหาคม 2563]
การประชุมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Expo 2020) วันที่ 6 ส.ค.63... [18 สิงหาคม 2563]
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564... [24 กรกฎาคม 2563]
ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังค... [23 กรกฎาคม 2563]
บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform... [21 กรกฎาคม 2563]
อ่านทั้งหมด...
 
ทุนที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2563 - 22 ตุลาคม 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองการต่างประเทศ (กกต.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
 
สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

จำนวนนักวิจัย จำแนกตาม OECD

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสวัสดิการ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

ข้อมูลวิจัยสมุนไพร

งบประมาณวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปี 2559 - 2561

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Education

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Arts and humanities จำแนกตาม ISCED

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Social sciences , journalism and information

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Business, administration and law

นักวิจัยในประเทศไทย (เดือน ธ.ค.61)

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน STEM

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน S-Curve

นักวิจัยในประเทศไทย

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ Agriculture

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ forestry, fisheries and veterinary

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเกษตร (6 กลุ่ม)

สถิตินักวิจัย จำแนกตาม OECD

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน Engineering Trades

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน Engineering Manufacturing and Construction

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ Information and Communication Technologies (ICTs)

สถิตินักวิจัยปี 2562 ไตรมาส 4

นักวิจัยด้านหมอกควัน ภัยแล้ง และไข้เลือดออก

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านบริการ

สถิตินักวิจัยปี 2563 ไตรมาส 1

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ

การคมนาคม ระบบขนส่ง

โรคตามฤดูกาล

สถิตินักวิจัย ปี 2563 ไตรมาส 2

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านผู้สูงอายุ

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการท่องเที่ยว

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเศรษฐกิจฐานราก

สถิตินักวิจัยปี 2563 ไตรมาส 3

นักวิจัยดำเนินการด้านสัตว์เศรษฐกิจ

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่

คำแนะนำ : กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ "chrome"
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่ความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป  
 
 
 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
e-mail : nrms@nrct.go.th