ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ : ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป ประกอบด้วย
1. ปฏิทินการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6)
4. แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3)
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
3. แบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างทำการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ช)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ด)
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย
ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
ผนวก 2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผนวก 3 ยุทธศาสตร์ชาติ
ผนวก 4 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 6-9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
ผนวก 10 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ผนวก 11 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ผนวก 12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใชัสัตว์ฯ
ผนวก 13 แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
ผนวก 14 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
ผนวก 15 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
ผนวก 16 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
ผนวก 17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
ส่วนที่ 5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
ส่วนที่ 6 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ส่วนที่ 1.rar
ส่วนที่ 2.rar
ส่วนที่ 3.rar
ส่วนที่ 4.rar
ส่วนที่ 5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9.pdf
ส่วนที่ 6.rar
ข่าว : ข่าวประกาศ
วันที่ประกาศข่าว : 4 ส.ค.59
ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 16,493 ครั้ง