รีบสมัคร สินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด1หมื่นรีบสมัครก่อนสิ้นปี สินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด กู้ 1 หมื่น ไม่ต้องมีคนค้ำ

ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐ ได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ให้กับรายย่อย โดยปล่อยกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำผ่านแอปฯ MyMo เปิดให้ยื่นกู้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

ขั้นตอนการจองสิทธิ

ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo
สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที

ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Credit: