สถานการณ์ข่าว Channel4 PRD : ข่าวปลอม! กรุงไทยและออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 5,000-500,000 บาทข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ผลิตและเผยแพร่ : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์

Music from Uppbeat (free for Creators!):

License code: 4XPAOTT6HFTEGHYZ