ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย )
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ วช.
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
28/11/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
26/10/2561 12:42:07
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
38 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 38 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:07:57 ทั่วไป
2 นางสาวอรญา ศรีอนันต์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:09:41 ทั่วไป
3 นางสาวพิชญา หอมหวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:09:48 ทั่วไป
4 นางสาวภูษดา พุฒพันธ์
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 26/10/2561 14:13:48 ทั่วไป
5 นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:16:18 ทั่วไป
6 นางสาวมาลิน เศวตกิติธรรม
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 26/10/2561 14:17:55 ทั่วไป
7 นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 26/10/2561 14:23:39 ทั่วไป
8 นางสาวศรุดา หมู่โยธา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:25:48 ทั่วไป
9 นางสาวสุมาลา นันบุญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:26:09 ทั่วไป
10 นางสาววิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26/10/2561 14:28:09 ทั่วไป
11 นางสาวศรีสุดา ประโยชน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/10/2561 14:29:19 ทั่วไป
12 นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 26/10/2561 14:30:56 ทั่วไป
13 นางสาวสุภัทรา อายุวงษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 26/10/2561 14:33:46 ทั่วไป
14 นางจิราวรรณ ถูกจิตร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26/10/2561 14:34:19 ทั่วไป
15 นายเสนีย์ เพ็ชรนิล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 26/10/2561 14:34:47 ทั่วไป
16 นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:36:58 ทั่วไป
17 นางสาวเตือนใจ สลับศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:37:45 ทั่วไป
18 นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:40:48 ทั่วไป
19 นางสาวนัยนา เขียวเจริญ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:48:10 ทั่วไป
20 นางสาวจินตนา เที่ยงตรง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 15:07:44 ทั่วไป
21 นางสาวลัดดา คุณหงส์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 15:17:20 ทั่วไป
22 นายประจิตร ประเสริฐสังข์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 15:23:28 ทั่วไป
23 นายพุทธิพงษ์ นิลใบ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 26/10/2561 15:29:12 ทั่วไป
24 นางสาวอรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 26/10/2561 15:35:45 ทั่วไป
25 นายณัฐวุฒิ จินดามัง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 29/10/2561 11:23:13 ทั่วไป
26 นางสาวรุ่งระวี กิ่งสวัสดิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/10/2561 11:24:55 ทั่วไป
27 นางสาวขนิษฐา สันทัยพร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/10/2561 11:41:41 ทั่วไป
28 นายธีรดา จิตต์แทนคุณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 29/10/2561 11:45:05 ทั่วไป
29 นางสาวกิตติยา โพธิดา
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/10/2561 11:47:43 ทั่วไป
30 นายนิรัตน์ ภูทัดหมาก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/10/2561 11:50:55 ทั่วไป
31 นางสาวปาริชาติ บ่อคุ้ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/10/2561 11:58:47 ทั่วไป
32 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 29/10/2561 12:06:24 ทั่วไป
33 นางสาวนันท์นภัส เอกา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/10/2561 13:16:53 ทั่วไป
34 นางสาววรินทร์ธนัน ดวงจันทร์
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/10/2561 13:17:52 ทั่วไป
35 นายจักรวรรดิ แซ่โค้ว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 30/11/2561 10:02:09 ทั่วไป
36 นางสาวปภาวี จันทนพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 30/11/2561 10:03:19 ทั่วไป
37 นางสาวประภานิช ธุนันทา
หญิง ผู้แทน นักวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/5/2562 9:38:53 ทั่วไป
38 ดร. มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 21/5/2562 9:45:56 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*