ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (สำหรับนักวิจัย)
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
28/12/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
26/10/2561 12:46:14
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
38 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 38 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 ดร. มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 26/10/2561 14:14:29 ทั่วไป
2 นางลักษณา หวังหมู่กลาง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/10/2561 14:53:34 ทั่วไป
3 นายจิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 17:31:37 ทั่วไป
4 นายพุทธินันท์ นาคสุข
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 17:31:56 ทั่วไป
5 นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 14:38:44 ทั่วไป
6 นางสาววศินี รัตนสิริรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 14:47:04 ทั่วไป
7 นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 15:19:30 ทั่วไป
8 ดร ดวงกมล แก้วแดง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 15:24:06 ทั่วไป
9 นายสมบัติ อินทร์คง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 13:46:08 ทั่วไป
10 นายธนธร ทองสัมฤทธิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 15:59:07 ทั่วไป
11 นางสาวเมทิกา พ่วงแสง
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 31/10/2561 16:42:48 ทั่วไป
12 นายสัณฑวัฒน์ สุขรังษี
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1/11/2561 13:07:41 ทั่วไป
13 นายวีรวิชญ์ กิติทัศน์ศุภสิน
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 1/11/2561 14:33:02 ทั่วไป
14 ส.ท. ทศพล พรมโชติ
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 1/11/2561 14:50:31 ทั่วไป
15 นางจุฑามาส ชมผา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 1/11/2561 16:08:45 ทั่วไป
16 นายกมล ไม้กร่าง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 1/11/2561 20:21:53 ทั่วไป
17 นางสาวฐิติพร ทับทิมทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2/11/2561 9:33:51 ทั่วไป
18 นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2/11/2561 9:39:57 ทั่วไป
19 นางสาวนภาลัย เสมอใจ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2/11/2561 10:40:05 ทั่วไป
20 นางสาวสิริลดา พิมพา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2/11/2561 11:14:37 ทั่วไป
21 นางวรษา ขุนสนธิ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 2/11/2561 20:33:12 ทั่วไป
22 ดร. สมเกียรติ ไชยภูมิ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 3/11/2561 19:41:24 ทั่วไป
23 รศ.ทพญ.ดร เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 3/11/2561 21:21:52 ทั่วไป
24 นายธีระยุทธ ชาวุฒิ
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 4/11/2561 14:27:36 ทั่วไป
25 อาจารย์ อัญชลี ทิพย์โยธิน
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5/11/2561 11:15:47 ทั่วไป
26 นายจักราวุธ ไม้ทิพย์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7/11/2561 15:05:34 ทั่วไป
27 นางสาววิรดา จันทร์ลอย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2561 8:42:00 ทั่วไป
28 นางธัญญา สิงห์โต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2561 8:42:38 ทั่วไป
29 นายสุชาติ แย้มปราสัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/11/2561 9:46:05 ทั่วไป
30 ดร. พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล จันทร์จำรัส
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2561 10:36:02 ทั่วไป
31 พ.ต.ท.หญิง ดร. แสนสุข บุญสืบ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 8/11/2561 14:29:47 ทั่วไป
32 นางสาววรัญญา ไชยสาลี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2561 14:53:55 ทั่วไป
33 นายวีระชัย วาริยาตร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/11/2561 16:01:18 ทั่วไป
34 นางสาวณัฐฐพร ทิพย์ปาละ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2561 10:31:45
35 นางชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2561 14:22:46 ทั่วไป
36 นายประภาส มหินชัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/11/2561 10:31:02 ทั่วไป
37 พันตรี ศักดิพันธุ์ ไตรภพ
ชาย ผู้แทน นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 21/5/2562 9:26:27
38 นาวาอากาศเอก จุฬารัตน์ มินมุนิน
ชาย ผู้แทน นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 21/5/2562 9:29:52

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*