ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
29/1/2562 23:59:00
วันที่ประกาศ
26/10/2561 13:07:16
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/10/2561 14:33:37 ทั่วไป
2 นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/10/2561 14:36:40 ทั่วไป
3 นางสาววราภรณ์ ทับชู
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:50:29 ทั่วไป
4 นางสาว พรรณฉวี ประยูรพรหม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 26/10/2561 15:24:38 ทั่วไป
5 นายชลกร บัวพันธ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 26/10/2561 15:25:12 ทั่วไป
6 นางสาวสิริพัฒน์ เจนสุริยะกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 29/10/2561 11:35:04 ทั่วไป
7 นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 12:08:36 ทั่วไป
8 นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 29/10/2561 13:12:31 ทั่วไป
9 นายศิโรจน์ พิมาน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 13:27:22 ทั่วไป
10 ร.อ.หญิง รมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 29/10/2561 13:28:41 ทั่วไป
11 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 13:48:54 ทั่วไป
12 นางสาวนันทภรณ์ รอดเผือก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 29/10/2561 13:51:59 ทั่วไป
13 นางสาวนพรพรรณ ต๊ะอ้าย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 29/10/2561 14:07:21 ทั่วไป
14 นายภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/10/2561 15:08:23 ทั่วไป
15 นางวาสนา เฟื่องฟุ้ง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 15:21:25 ทั่วไป
16 นางสาวณัฐกานต์ จงประจิต
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 29/10/2561 20:22:36 ทั่วไป
17 นางสาวสรัญญา สราญชาติ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 9:03:33 ทั่วไป
18 นางสาวสมปรารถนา ประกัตฐโกมล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 9:19:59 ทั่วไป
19 นายสิทธิพร ตัณฑวิรุฬห์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 10:58:19 ทั่วไป
20 นางสาวกนกวรรณ ภู่ศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 11:00:17 ทั่วไป
21 นายฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว
ชาย ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 30/10/2561 11:06:49 ทั่วไป
22 นางสาวปาเลวี งามขำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 30/10/2561 11:29:24 มุสลิม
23 นางสาววรรษมล แสนทวีสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 12:00:34 ทั่วไป
24 นายปฎิคม ศรีมะณี
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30/10/2561 12:24:10 ทั่วไป
25 นางอริศาพัชร จักรบุตร
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30/10/2561 12:25:41 ทั่วไป
26 นางสาวปรารถนา โชควิริยะประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 13:13:28 ทั่วไป
27 นางสาวณัฐภรณ์ ลิ่มวรพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 13:22:55 ทั่วไป
28 นางสาวปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 30/10/2561 15:23:34 ทั่วไป
29 นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 15:24:10 ทั่วไป
30 นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30/10/2561 20:41:56 ทั่วไป
31 นายภูมิพงษ์ ปัญญาพงศ์ณรงค์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักนายกรัฐมนตรี 31/10/2561 11:06:28 ทั่วไป
32 นางสาววลัยพรรณ ชัยบูรณะวิทย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 31/10/2561 11:08:22 ทั่วไป
33 นางสาวอุมาพร โตวิจิตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 31/10/2561 11:25:18 ทั่วไป
34 นางสาวฐิติมา พึ่มกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 31/10/2561 14:26:18 ทั่วไป
35 นางสาวเพ็ญโสม เพ็งสมบัติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 31/10/2561 14:27:10 ทั่วไป
36 นายจิตรภานุ อินทวงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 1/11/2561 16:00:33 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*