ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
28/2/2562 23:59:00
วันที่ประกาศ
26/10/2561 13:09:41
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
37 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 37 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายศิวรักษ์ โชติวรรณ
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 26/10/2561 15:33:27 ทั่วไป
2 นางพวงพร ศรีสมบูรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 30/10/2561 14:04:57 ทั่วไป
3 นายนราชัย แซ่อึง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 30/10/2561 14:20:08 ทั่วไป
4 นายอัชรัฐ ยงทวี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30/10/2561 21:51:52 ทั่วไป
5 ดร. เสธ์ ทรงพลอย
ชาย แจ้งยกเลิก นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 11:01:53 ทั่วไป
6 นางเพทาย บุญมี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 11:21:22 ทั่วไป
7 นางสาววิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 13:17:32 ทั่วไป
8 นางสาวภาวิณี ทองเอียด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31/10/2561 16:02:43 ทั่วไป
9 นางสาวนิภาธร กิจพณิชยกุล
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1/11/2561 13:06:59 ทั่วไป
10 นายวีระ สวนไธสง
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/11/2561 14:41:35 ทั่วไป
11 นางสาวชุตินันท์ พึ่งเกตุ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/11/2561 15:06:51 ทั่วไป
12 ผศ.ดร. ชลธิชา แก้วอนุชิต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 1/11/2561 16:15:48 ทั่วไป
13 นายศุภกฤต โสภิกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1/11/2561 16:17:40 ทั่วไป
14 นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 1/11/2561 16:31:40 มุสลิม
15 นายภุชพันธุ์ ศิริทรัพย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1/11/2561 20:53:49 ทั่วไป
16 นางสาวกฤษณา ภูริกิตติชัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2/11/2561 15:56:10 ทั่วไป
17 นายอุกฤษฎ์ สุกใส
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3/11/2561 8:31:35 ทั่วไป
18 ผศ.พ.ต.ท.ดร. ดิฐภัทร บวรชัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 3/11/2561 13:05:55 ทั่วไป
19 นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3/11/2561 13:52:54 ทั่วไป
20 พันตำรวจโท ดร. ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 3/11/2561 15:50:39 ทั่วไป
21 นางสาวสุภารัตน์ ศรีหลัก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2561 9:53:31 ทั่วไป
22 นายวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2561 10:27:58 ทั่วไป
23 นางสาวภัทรา เลิศศราวุธ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2561 10:43:32 ทั่วไป
24 นายวิชิต ทองประเสริฐ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2561 10:54:36 ทั่วไป
25 นางสาวโรจนา วิโรจน์กุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 7/11/2561 14:31:04 ทั่วไป
26 พันตำรวจเอกหญิง อนุช หัสคุณไพศาล
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หน่วยงานอิสระของรัฐ 7/11/2561 23:50:31 ทั่วไป
27 ดร. ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/11/2561 8:41:40 ทั่วไป
28 นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2561 9:40:21 ทั่วไป
29 นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 8/11/2561 10:34:03 ทั่วไป
30 สพ.ญ. จิรัชญา ต้อยติ่ง
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/11/2561 11:04:07 ทั่วไป
31 นางสาวศรีประไพ จำปาแดง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/11/2561 14:34:16 ทั่วไป
32 นางสาวสุภลักษณ์ เกียรติสมบูรณ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/11/2561 14:46:00 ทั่วไป
33 นายจิราวัฒน์ เสถียรคมสรไกร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/11/2561 15:47:11 ทั่วไป
34 พระมหา วิโรจน์ ปึงสูงเนิน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2561 16:21:28 ทั่วไป
35 นางสาวเจนจิรา อยู่พะเนียด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/11/2561 9:27:08 ทั่วไป
36 นางสาววรพร ธารางกูร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 22/11/2561 9:52:54 ทั่วไป
37 ดร. วิกิจ ผินรับ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 4/3/2562 9:31:09

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*