ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6 (สำหรับนักวิจัย)
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
28/6/2562 23:59:00
วันที่ประกาศ
26/10/2561 13:16:04
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวภัณฑิลา ภูมิระเบียบ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/11/2561 13:31:13 ทั่วไป
2 นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2561 12:37:54 ทั่วไป
3 นางสาวณัฐพร พลแสน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2561 13:57:42 ทั่วไป
4 นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2561 15:18:08 ทั่วไป
5 นางอุบลพรรณ คงสา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/11/2561 10:49:16 ทั่วไป
6 นายสุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2561 15:15:13 ทั่วไป
7 นางพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7/11/2561 22:33:08 ทั่วไป
8 นายสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2561 9:35:33 ทั่วไป
9 นางสาวสุนิสา รัตนวรางค์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2561 9:39:32 ทั่วไป
10 นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2561 9:52:37 ทั่วไป
11 นางสาวสีอรุณ แหลมภู่
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2561 10:04:06 ทั่วไป
12 นางสาวกมลพร ปัญจะ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2561 11:09:49 ทั่วไป
13 นายชัยภัทร ปทุมทา
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 9/11/2561 14:06:30 ทั่วไป
14 นางสาวสุชวัล พรสุขอารมณ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2561 16:27:37
15 นางสาวเกศสุนีย์ แสงศรี
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2561 16:59:47 ทั่วไป
16 นางสาวรัฐชิตา พิมพ์บึง
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2561 17:00:21 ทั่วไป
17 นายธัญญภูมิ ติรสมบูรณ์สิริ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 12/11/2561 13:16:33 ทั่วไป
18 นายธัญรัช ธัญญะกิจ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 12/11/2561 13:20:16 ทั่วไป
19 ดร. พระมหาวิชาญ- กนฺตสีโล
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2561 16:41:53 ทั่วไป
20 ดร. สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 12/11/2561 17:06:06 ทั่วไป
21 นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2561 15:43:17 มุสลิม
22 นางสาวคอยรุณนิสา มะลูมุุ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2561 16:35:43 มุสลิม
23 ดร. สุทัศน์ เสียมไหม
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 13/11/2561 17:17:25 มุสลิม
24 นางสาวปรารถนา อินทวงศ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14/11/2561 9:44:44 ทั่วไป
25 นายภาสกร อรสูญ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14/11/2561 9:45:29 ทั่วไป
26 นายศิวพล แย้มแสน
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14/11/2561 9:55:27 ทั่วไป
27 สัตวแพทย์หญิง ปราณี รอดเทียน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14/11/2561 12:13:47 ทั่วไป
28 นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14/11/2561 22:24:33 ทั่วไป
29 นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14/11/2561 23:38:39 ทั่วไป
30 นายพิชญศักดิ์ พิชัย
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 15/11/2561 9:24:07 ทั่วไป
31 พญ. สุดา พันธุ์รินทร์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สภากาชาดไทย ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 15/11/2561 11:57:40 ทั่วไป
32 นายนิธิ หนูฤทธิ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 15/11/2561 14:02:56 ทั่วไป
33 นายกวินท์ พินจำรัส
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2561 16:30:59 ทั่วไป
34 นายกุษลินน์ ปรีชา
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2561 16:34:25 ทั่วไป
35 นายสุเมธ โพธิกุล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สภากาชาดไทย ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 16/11/2561 10:02:00 ทั่วไป
36 พันเอก บัลลังก์ วัชระคุปต์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 22/11/2561 10:27:00 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*