ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓" ครั้งที่ ๖
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ลงทะเบียน 8.30-9.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
8/5/2563 16:30:00
วันที่ประกาศ
18/12/2562 13:32:10
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 อาจารย์ กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 21/12/2562 18:48:13 ทั่วไป
2 นางสาวธนาภา งิ้วทอง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 23/12/2562 11:57:25 ทั่วไป
3 นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูผล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/12/2562 14:12:32 ทั่วไป
4 นางสาว นันทพัชร์ มีวิธีธนาตย์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/12/2562 14:32:57 ทั่วไป
5 นางสาววรรษมล แสนทวีสุข
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 23/12/2562 14:37:07 ทั่วไป
6 นางสาวสุนิสา แสงคำ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/12/2562 15:31:01 ทั่วไป
7 นางสาวนุจรี ฮีมหมัด
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 23/12/2562 17:08:17 มุสลิม
8 อาจารย์ กรรณิการ์ มาระโภชน์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 24/12/2562 7:58:10 ทั่วไป
9 นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 24/12/2562 8:45:53 ทั่วไป
10 นางสาวรุ่งระวี กิ่งสวัสดิ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26/12/2562 8:49:56 ทั่วไป
11 นายชินรัตน์ ฉินโน
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/12/2562 11:41:08 ทั่วไป
12 นายไกรสร ระศรี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/1/2563 13:17:08 ทั่วไป
13 นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/1/2563 13:19:01 ทั่วไป
14 น.ส. อรปวีณ์ วศินพงศ์วณิช
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2/1/2563 14:07:40 ทั่วไป
15 นางนุชจรี กมลสุขอุดม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 9:34:07 ทั่วไป
16 นางสาวกานต์ชนิต บุญมาลีรัตน์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 3/1/2563 10:00:49 ทั่วไป
17 นายสังวรณ์ งัดกระโทก
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 10:06:16 ทั่วไป
18 นางสาวศิรินันท์ สุวรรณน้อย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 3/1/2563 10:09:45 ทั่วไป
19 นางสาวใจญา สถิตย์เสมากุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 3/1/2563 10:22:47 ทั่วไป
20 นางสาวสินี ศิริคูณ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 15:08:57 ทั่วไป
21 นายจิรเมธ อุฬารวิวัฒน์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 15:15:47 ทั่วไป
22 ดร. วราภรณ์ ศรเดช
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 16:19:32 ทั่วไป
23 นางสาวศิริกาญจน์ ธัญพิมลโรจน์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 16:22:52 ทั่วไป
24 นายณัฐพล เลิศวัฒนนนทฺ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 16:22:54 ทั่วไป
25 นายกิตติธัช ลาภเจริญวงศ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/1/2563 16:27:03 ทั่วไป
26 นางสาวกฤตลักษณ์ ปะสะกวี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4/1/2563 21:28:15 ทั่วไป
27 ดร. สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5/1/2563 21:53:57 ทั่วไป
28 นางสาวสุธีรา ศรีสมัย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6/1/2563 11:35:42 ทั่วไป
29 นางสาวทานตะวัน โพธิรัชต์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6/1/2563 13:19:01 ทั่วไป
30 ดร. สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6/1/2563 15:29:50 ทั่วไป
31 นางสาวนันธิดา แดงขาว
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6/1/2563 16:02:24 ทั่วไป
32 นางมนัน ชาญนำสิน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6/1/2563 22:18:18 ทั่วไป
33 นางสาวศิริยา สกลธนารัตน์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7/1/2563 9:23:51 ทั่วไป
34 นายวราพงษ์ เสนะวีระกุล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/1/2563 10:04:42 ทั่วไป
35 นายธีระ ศิริสมุด
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 7/1/2563 11:37:41 ทั่วไป
36 นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 7/1/2563 11:38:26 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*