รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25311
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
รายละเอียด :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในสาขาวิชา และมีการสั่งสมองค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ ตามการจัดตั้ง “ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีศักยภาพสูง ให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติทั้งในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ วช. มุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศมากยิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยนำองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัย เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือภาคสังคมโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนโจทย์วิจัยที่สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ ดังนี้ 1. ผลิตและบูรณาการองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และด้านชุมชนและพื้นที่ 2. สร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยให้แก่สถาบันต้นสังกัดและประเทศ 3. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติ และ/หรือในระดับนานาชาติ อันรวมถึงความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการ การประกาศและสรรหาผู้สมัครทุน มี 2 ช่องทาง คือ 1. ประกาศรับสมัครผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.nrct.go.th, www.nrms.go.th และ การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม และดำเนินการเชื้อเชิญ ทั้งนี้ วช. จะพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอโครงการเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการสมัครหรือการสรรหา

URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 12,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (10 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี 0 เดือน