รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25314
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
รายละเอียด :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ตามการจัดตั้ง “ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ โดยตระหนักว่าการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มีความสำคัญ หากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และเห็นว่ายังมีนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพในการทำวิจัย แต่ไม่ได้เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จึงไม่เข้าข่ายการสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ วช. จึงเห็นควรให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยเหล่านี้ โดยจะเปิดรับเฉพาะผู้เสนอขอรับทุนที่ไม่เข้าข่ายทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การทำงานวิจัย ในระดับที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 2. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว 3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือ การจดสิทธิบัตร 4. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 600,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (10 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 2 ปี 0 เดือน