รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25361
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง
รายละเอียด :

-

URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2222
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 5 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 1,200,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (10 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 0 ปี 12 เดือน