รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25373
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563
รายละเอียด :

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563

URL : https://www.nrct.go.th/news/ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม-joint-research-program-ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น-nrct-jsps-ประจำปี-2563
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ (กกต.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 4 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 650,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (14 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี 0 เดือน
ไฟล์แนบ :