รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25417
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย : PMU
ชื่อทุน : งบประมาณด้าน ววน. Concept Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ่านหน่วยงาน PMU)
รายละเอียด :

ทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2564 สำหรับเสนอขอผ่านหน่วยงาน PMU

URL :
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (กมว.)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (7 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน