รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25419
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :

แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

- ปิดรับวันที่ 20 เมษายน 2563 และหน่วยงานรับรองภายในวันที่ 27 เมษายน 2563

FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) (บพข.)
    แผนงานหลัก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
    แผนงานย่อย : แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2278

 

- ปิดรับวันที่ 30 เมษายน 2563 และหน่วยงานรับรองภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

FS 13 Technology Localization (การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์) (บพข.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2274

 

 

 

 

 


- ที่ปิดรับแล้ว

- ปิดรับวันที่ 20 มกราคม 2563 และหน่วยงานรับรองผ่านระบบ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563

FS 20: ชุมชนนวัตกรรม (บพท.)

FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)

FS 22: Education Sandbox (พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา) (บพท.)

- ปิดรับวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และหน่วยงานรับรองผ่านระบบ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563

FS 1: Industrial postdocs (การทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโทและบัณฑิตศึกษารองรับ อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์) (บพค.)

FS 3: Quantum Research (การสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม) (บพค.)

FS 4: Space Consortium (ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย) (บพค.)

FS 5: Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย) (บพค.)

FS 6: Social and humanity Frontier Research (การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์) (บพค.)

FS 7: Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ) (วช.)

FS 8: PM 2.5 (วช.)

FS 9: Water security (การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางด้านน้ำ) (วช.)

FS 10: Thailand Ageing Society (สังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย) (วช.)

FS 11: Open Society - Social Change (การสร้างสังคมเปิดเพื่อการปฏิรูปสังคม) (วช.)

FS 12: ความปลอดภัยทางถนน (วช.)

FS 13: Technology Localization (การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์) (บพข.)

FS 14: Public-Private Partnership for RDI (PPP-RDI) (บพข.)

FS 15: อุทยานวิทยาศาสตร์ (บพข.)

FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) (บพข.)

FS 17: Genomics (แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย) (สวรส.)

FS 18: Smart Farming (สวก.)

URL : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ภารกิจระบบข้อมูลฯ)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (7 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน