รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25422
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : 01
ชื่อทุน : การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020)
รายละเอียด :
URL :
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ (กกต.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 มกราคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 10,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี 0 เดือน
ไฟล์แนบ :